Veiligheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Wij hebben een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Hierin staat beschreven hoe wij binnen onze opvang omgaan met voorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico's volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks onze locatie. Het inspectierapport vind je binnenkort op deze pagina en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ouders kunnen dit beleidsstuk altijd inzien op onze locatie.

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat de nieuwe medewerker in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.

Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.


Protocollen

Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. Ze zijn allemaal in het bezit van een kinder-EHBO/BHV-certificaat, doen jaarlijks de herhalingstraining en houden regelmatig ontruimingsoefeningen. Op onze locatie is dus elke pedagogisch medewerker een bedrijfshulpverlener. Wij werken met protocollen om adequaat te kunnen reageren.

Continue screening

Elke medewerker in de kinderopvang moet voor hij of zij kan starten bij een werkgever een recente VOG – een verklaring omtrent gedrag – overleggen. Hiermee toont de medewerker aan dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die het werken met kinderen in de weg staat. Omdat een medewerker na het verkrijgen van een VOG alsnog in de fout kan gaan, controleert Dienst Justis elke dag alle medewerkers in de kinderopvang op strafbare feiten. Op het moment dat een medewerker in de fout gaat, krijgt zijn of haar werkgever een signaal. De betreffende medewerker mag dan niet meer werken totdat er een nieuwe, geldende VOG is. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees je op deze pagina van de overheid.

Vier-ogen principe

Veiligheid betekent bij Jane’s bond ook dat een pedagogisch medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Op kinderopvanglocaties is het verplicht dat er het grootste deel va de dag vier ogen en/of oren op de groep beschikbaar zijn. Op die manier worden situaties waarin een medewerker alleen is met kinderen zo veel mogelijk voorkomen. Op momenten dat er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is, kan een andere volwassene meekijken via ons camerasysteem. Op 14 plekken op onze locatie zijn camera's aanwezig die alle verblijfsruimten kunnen overzien. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. Het belangrijkste is echter dat we bij Jane’s bond een open en transparant werkklimaat kennen en dat medewerkers een professionele houding hebben. Hierdoor ervaren pedagogisch medewerkers een lage drempel om elkaar aan te spreken.


Sociale en emotionele veiligheid

Kinderen hebben een gevoel van vertrouwen en veiligheid nodig om op onderzoek uit te kunnen en durven gaan. Dit is een basisvoorwaarde die het mogelijk maakt dat kinderen hun omgeving gaan ontdekken. Sociale en emotionele veiligheid bereiken we onder meer door kinderen aan vaste medewerkers te koppelen. Zo kunnen ze elkaar leren kennen en groeit er onderlinge betrokkenheid. Door vaste dagritmes, herkenbare ruimten en dagelijks terugkerende rituelen zorgen we voor een gevoel van veiligheid. Vertrouwen krijg je niet zomaar, dat moet worden opgebouwd.